?

ArchiMate

ArchiMate jest otwartym i niezależnym językiem modelowania architektury korporacyjnej wspierającym jej opisywanie, analizę i wizualizację. Archimate pozwala jednoznacznie opisać powiązania wewnątrz domen biznesowych (procesów, struktur organizacyjnych, informacji, systemów IT, infrastruktury) i między nimi.

ArchiMate jest rozwijany w ramach The Open Group – organizacji zrzeszającej wiele firm, zajmującej się rozwojem standardów informatycznych zapewniających niezależność od konkretnego dostawcy.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Sprawdzony język modelowania dla architektury korporacyjnej

2 Odpowiada na potrzeby zarówno użytkowników biznesowych, jak i pochodzących z IT

3 Pozwala na modelowanie zgodne z cyklem TOGAF ADM

Dlaczego z BOC?

Nasz produkt ADOIT wspiera ArchiMate

Mamy lata doświadczeń wykorzystywania ArchiMate w praktyce

Możesz skorzystać z naszej sieci partnerów, aby wziąć udział w szkoleniu, które pozwoli Twojej organizacji zacząć samodzielnie korzystać z ArchiMate

?

Bazylea II i III

Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II) weszła w życie w Polsce w 2008 roku mając na celu wzmocnienie systemu finansowego oraz ograniczenie ryzyk. W latach 2010 oraz 2011 standard został zrewidowany i jest aktualnie wdrażany jako Bazylea III. Zmiany w szczególności uwzględniały doświadczenia kryzysu bankowego  2007/2008. Szacuje się, że pełne wdrożenie wytycznych Bazylei III potrwa do 2019 roku.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Uwzględnienie ryzyka operacyjnego oprócz ryzyka kredytowego i ryzyka rynkowego

2 Kontrola ryzyk oraz wytyczne odnośnie wymogów raportowania

3 Nie tylko dokumentowanie, ale również ocena ryzyka

4 Katalogi ryzyk ułatwiające operacyjne wdrożenie

Dlaczego z BOC?

Zintegrowany cykl zarządzania ryzykiem od planowania do bieżącej kontroli

Wsparcie narzędziowe pozwalające sprawnie wdrożyć zarządzanie ryzykiem przy minimalnych nakładach

Narzędzie i metoda wypróbowane w praktyce w wielu bankach działających międzynarodowo

Więcej informacji

www.bis.org/bcbs/basel3.htm

?

BIAN

BIAN (Banking Industry Architecture Network) zapewnia ramy architektoniczne oraz modele referencyjne dla rozwoju szczupłej i zorientowanej na usługi architektury w sektorze bankowym. Aktualnie dostępny krajobraz usług BIAN (BIAN Service Landscape 4.0) zawiera 7 obszarów biznesowych, 36 domen biznesowych oraz 280 domen usług.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Standard branżowy z dobrze uporządkowaną treścią referencyjną

2 Łatwy do wykorzystania razem z TOGAF dzięki współpracy z The Open Group

3 Wykorzystanie standardów do procesów zakupowych (RFI, RFP) jest jednym z zastosowań pozwalającym na lepszą ocenę ofert

Dlaczego z BOC?

Modele referencyjne dostępne w ADOit

Modele referencyjne pozwalają na szybkie rozpoczęcie inicjatywy EA lub budowy architektury usług

Standard pozwala na benchmarking z innymi bankami

Więcej informacji

?

BizBok

BIZBOK (Guide to the Business Architecture Body of Knowledge) jest przewodnikiem budowy architektury biznesowej opracowanym przez Business Architecture Guild oraz podmioty współpracujące. Celem przewodnika jest zapewnienie całościowej wiedzy o tym jak rozwijać i wykorzystywać architekturę biznesową. Treść obejmuje tematy takie jak meta-modele i widok przeglądowy, ale również szczegółowe procedury oraz przykłady referencyjne wspierające wdrożenie architektury biznesowej.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Wykorzystanie doświadczeń płynących z rzeczywistych projektów

2 Ramy architektoniczne oraz meta-model pozwalające na stworzenie architektury biznesowej własnej organizacji

3 Procedury tworzenia i rozwijania architektury biznesowej

Dlaczego z BOC?

Dostępność meta-modelu w ADOit

Połączenie ram BIZBOK z TOGAF

Możliwość rozszerzenia i dopasowania standardu do potrzeb organizacji

?

BMIS (ISACA)

BMIS (Business Model for Information Security) to zintegrowane podejście zarządcze do bezpieczeństwa informacji mające na celu zrównoważenie potrzeb bezpieczeństwa informacji i wymogów zarządzania organizacją.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Wyróżnia miejsca, gdzie są wymagane działania ze strony kadry zarządzającej w obszarze bezpieczeństwa IT

2 Wspiera proces planowania środków bezpieczeństwa zanim nastąpią przejęcia lub zmiana technologii 

3 Odnosi się w zintegrowany sposób do kwestii bezpieczeństwa na poziomie biznesu oraz IT

4 Zapewnia rekomendacje odnośnie odpowiedzialności za wdrożenie oraz bieżące monitorowanie mechanizmów bezpieczeństwa

Dlaczego z BOC?

ADOit jest narzędziem pozwalającym na zintegrowane zarządzanie IT oraz biznesem

Dzięki zaangażowaniu decydentów można w lepszy sposób zbudować w organizacji świadomość standardów bezpieczeństwa oraz je wdrożyć

Wykorzystanie standardu można dopasować do wymagań organizacji

?

BPMM

BPMM jest standardem Object Management Group (OMG) pozwalającym oceniać poziom dojrzałości zarządzania procesami w organizacji.


BPMM wyróżnia pięć poziomów dojrzałości:
Inicjalny: Na tym poziomie znajdują się wszystkie organizacje, które nie zarządzają procesami - są one wykonywane bez planów
Zarządzany: Procesy są zdefiniowane i powtarzalne, departamenty zarządzają swoimi pod-procesami niezależnie
Wystandaryzowany: Zostały zdefiniowane wystandaryzowane procesy na poziomie organizacji
Przewidywalny: Ilościowe planowanie i monitoring procesów są stosowane, aby osiągać przewidywalne rezultaty
Innowacyjny: Procesy są stale rozwijane i usprawniane

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Międzynarodowo uznany standard oceny zarządzania procesami w organizacji

2 Standardy OMG gwarantują możliwość praktycznego zastosowania 

3 Poziomy dojrzałości pozwalają na wiele indywidualnych ścieżek rozwoju oraz prowadzenie benchmarkingu z innymi organizacjami

Dlaczego z BOC?

Grupa BOC rozwinęła prosty i skuteczny w użyciu katalog służący do oceny dojrzałości oparty o BPMM i CMMI

Poziom dojrzałości dla każdego z badanych obszarów można ustalić od razu po zakończeniu oceny.

Grupa BOC oferuje również dodatkowe usługi pozwalające ocenić stan obecny oraz dalsze ścieżki rozwoju zarządzania procesami w organizacji.

Więcej informacji

?

BPMN 2.0

BPMN 2.0 jest międzynarodowo uznanym standardem modelowania procesów biznesowych mającym na celu powiązanie opisu procesów z perspektywy biznesu oraz IT. BPMN 2.0 jest niezależny od narzędzia i zawiera nie tylko informacje odnośnie wyglądu obiektów, ale również ma zdefiniowany meta-model, który opisuje wymagane atrybuty dla każdego typu obiektów.

BPMN był pierwotnie rozwijany przez BPMI (Business Process Management Initiative), a od 2005 roku jest utrzymywany i rozwijany przez Object Management Group. Najnowsza wersja standardu (2.0) powstała w roku 2011.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Międzynarodowy i wystandaryzowany język modelowania procesów

2 Możliwy do zastosowania dla prostych i skomplikowanych procesów 

3 Pozwala na modelowanie procesów uwzględniające perspektywę biznesu oraz IT

4 Uniwersalny standard wymiany oparty o XML (BPMN DI)

Dlaczego z BOC?

ADONIS zapewnia całościowe wsparcie dla standardu BPMN 2.0 dodatkowo rozszerzając go o wsparcie dla scenariuszy biznesowych

Proste wykorzystanie dzięki mechanizmowi sprawdzania poprawności diagramów oraz możliwości upraszczania palety obiektów

Analiza i symulacja diagramów BPMN

Dostępność dwukierunkowych interfejsów BPMN DI/XPDL

Grupa BOC od początku aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej OMG: BPMN Model Interchange Working Group

Wszystko z jednego źródła: narzędzie BPMN, seminaria oraz profesjonalne doradztwo w zakresie analizy oraz projektowania procesów

?

BPMN DI

BPMN DI jest formatem wymiany modeli procesów stworzonych z wykorzystaniem języka modelowania BPMN 2.0. Jest to część standardu opracowanego przez OMG we współpracy z dostawcami narzędzi. Celem jest zapewnienie niezależnego od dostawcy standardu wymiany diagramów BPMN.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Niezależny od narzędzia format wymiany

2 100% wsparcie dla BPMN

3 Zapewnia integrację między narzędziami do modelowania a silnikami wykonawczymi

4 Otwarty standard oparty o XML

5 Standard uznanej międzynarodowej organizacji

Dlaczego z BOC?

Grupa BOC jest aktywnym członkiem grupy roboczej OMG zajmującej się doprecyzowaniem i rozwojem standardu wymiany (BPMN MIWG)

ADONIS zapewnia 100% kompatybilny z BPMN mechanizm importu i eksportu modeli

Działanie mechanizmu wymiany modeli zostało potwierdzone w praktyce podczas wielu sesji demonstracji w udziałem innych narzędzi podczas konferencji OMG

?

BPMS

ADONIS jest oparty o metodę zarządzania procesami biznesowymi BPMS (Business Process Management System), która wspiera proces ciągłego usprawniania. Podejście to jest zgodne z wieloma metodami zarządczymi (np. PDCA: Plan-Do-Check-Act).

BPMS definiuje pięć faz zarządzania procesami oraz uwzględnia cztery główne elementy organizacji: produkty i usługi, procesy biznesowe, strukturę organizacyjną oraz IT.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Niezależna od narzędzia metoda

2 Wspiera wdrożenie cyklu zarządzania procesami

3 Pozwala na ustalenie poziomu dojrzałości dzięki integracji z BPMM (Business Process Maturity Model) oraz CMMI (Capability Maturity Model Integration)

Dlaczego z BOC?

ADONIS jest oparty o BPMS

Metoda BPMS została opracowana przez Grupę BOC oraz Uniwersytet Wiedeński

Doradcy BOC z powodzeniem wykorzystują metodę BPMS w praktyce od 20 lat

Wszystko z jednego źródła: system ADONIS, treningi narzędziowe, profesjonalne seminaria i doradztwo BPM dla wszystkich etapów cyklu życia zarządzania procesami

?

BSC

Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard, BSC) pozwala przejść od wizji do opisania strategii i zbudowania systemu mierników w ramach analizy przyczynowo-skutkowej strategii. Dzięki swojej elastyczności i całościowemu spojrzeniu BSC jest uznanym narzędziem pozwalającym zbudować zintegrowany system zarządzania. Wielowymiarowa perspektywa pozwala kadrze zarządczej skupiać się nie tylko na aspektach finansowych, ale również brać pod uwagę wskaźniki wyprzedzające przekładające się na powodzenie organizacji. To całościowe spojrzenie pozwala lepiej zaplanować działania, które pomagają organizacji osiągnąć założone cele.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Analiza powiązań i zależności przyczynowo skutkowych, a nie prosty system niepowiązanych wskaźników

2 Wielowymiarowa analiza celów i strategii wykraczająca poza aspekt finansowy

3 Nie tylko raportowanie, ale również kontrola

Dlaczego z BOC?

Operacjonalizacja strategii w oparciu o sprawdzone podejście

Narzędzia Grupy BOC pozwalają z łatwością zakomunikować strategię całej organizacji

Powiązanie z istniejącymi wskaźnikami (KPI) ogranicza nakład pracy i przekłada się na znacznie mniejsze koszty niż dla wdrożenia narzędzia BI

?

CBOK / CBPA

BPM CBOK (Business Process Management – Common Body of Knowledge) jest praktycznym przewodnikiem dotyczącym zarządzania procesami biznesowymi stworzonym przez amerykańskich i europejskich autorów. Jest to uznane źródło wiedzy omawiające różne obszary i zawierające pełnię potrzebnej wiedzy odnośnie zarządzania procesami. Materiały te są ciągle aktualizowane i rozwijane.

BPM CBOK jest podstawą do międzynarodowo uznawanego certyfikatu Certified Business Process Associate (CBPA).

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Międzynarodowo uznane ramy zarządzania procesami

2 Wspólny język opisujący zarządzanie procesami

3 Całościowy opis zagadnień BPM, ciągle aktualizowany

4 Międzynarodowo uznawana certyfikacja BPM

Dlaczego z BOC?

Idealne przygotowanie poprzez seminaria BOC

Grupa BOC organizuje seminaria pozwalające się przygotować do certyfikacji CBPA

Szkoleniowcy i doradcy Grupy BOC posiadają certyfikaty CBPP

Grupa BOC będąc członkiem Gesellschaft für Organisation (GfO) jest częścią EABPM i bierze aktywny udział w rozwoju certyfikacji.

?

CBOK / CBPP

BPM CBOK (Business Process Management – Common Body of Knowledge) jest praktycznym przewodnikiem dotyczącym zarządzania procesami biznesowymi stworzonym przez amerykańskich i europejskich autorów. Jest to uznane źródło wiedzy omawiające różne obszary i zawierające pełnię potrzebnej wiedzy odnośnie zarządzania procesami. Materiały te są ciągle aktualizowane i rozwijane.

BPM CBOK jest podstawą do międzynarodowo uznawanego certyfikatu Certified Business Process Professional (CBPP).

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Międzynarodowo uznane ramy zarządzania procesami

2 Wspólny język opisujący zarządzanie procesami

3 Całościowy opis zagadnień BPM, ciągle aktualizowany

4 Międzynarodowo uznawana certyfikacja BPM

Dlaczego z BOC?

Idealne przygotowanie poprzez seminaria BOC

Grupa BOC organizuje seminaria pozwalające się przygotować do certyfikacji CBPA

Szkoleniowcy i doradcy Grupy BOC posiadają certyfikaty CBPP

Grupa BOC będąc członkiem Gesellschaft für Organisation (GfO) jest częścią EABPM i bierze aktywny udział w rozwoju certyfikacji.

Więcej informacji

?

CIP

Proces ciągłego usprawniania (continuous improvement process, CIP) jest podejściem do ciągłego usprawniania oraz optymalizacji organizacji mającym wzmocnić jej konkurencyjność. CIP powinno się traktować jako podstawowy element zarządzania jakością.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Dzięki zdecentralizowanemu osadzeniu optymalizacji procesów w organizacji znacząco zwiększa się świadomość kwestii jakości

2 Pracownicy oraz właściciele procesów mogą być zaangażowani w usprawnianie procesów na równych prawach

3 Możliwe jest monitorowanie na bieżąco oczekiwań podczas trwania optymalizacji i odpowiednie dopasowanie zarządzania zmianą

Dlaczego z BOC?

20 lat doświadczenia we wdrażaniu zarządzania jakością oraz ciągłego usprawniania procesów biznesowych.

Zintegrowane podejście wspierane przez narzędzie oferuje wszystkim zainteresowanym możliwość zaangażowania się w CIP.

?

CMMI

CMMI (Capability Maturity Model Integration) to rodzina modeli referencyjnych o różnych obszarach zastosowania. Model CMMI zapewnia sprawdzone praktyki wspierające usprawnianie organizacji. Modele CMMI przede wszystkim pozwalają na usprawnienie pracy organizacji. Kolejnym aspektem jest możliwość wykorzystania poziomów dojrzałości jako de-facto standardu branżowego. W związku z tym modele CMMI często określa się modelami dojrzałości, choć jest to tylko jeden z wielu obszarów wykorzystania. Poziomy dojrzałości wskazują na wiele obszarów procesowych, które należy wdrożyć dla danego poziomu. Każdy kolejny poziom dojrzałości pomaga usprawniać procesy organizacji.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Modele referencyjne oparte o najlepsze praktyki

2 Kategoryzacja na poziomy dojrzałości pozwala lepiej ustalić stan obecny oraz zaplanować dalsze cele

3 Poziomy dojrzałości umożliwiają ustalenie celów organizacji i inicjatyw

Dlaczego z BOC?

Grupa BOC rozwinęła prosty i skuteczny w użyciu katalog służący do oceny dojrzałości oparty o BPMM i CMMI

Poziom dojrzałości dla każdego z badanych obszarów można ocenić od razu po zakończeniu oceny.

Grupa BOC oferuje również dodatkowe usługi pozwalające ocenić stan obecny oraz dalsze ścieżki rozwoju zarządzania procesami w organizacji.

?

COBIT

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) jest międzynarodowo wykorzystywanym standardem dla zarządzania IT. COBIT opisuje procesy organizacji IT oraz definiuje metody, których zastosowanie zapewnia usprawnienie procesów IT. Celem jest zapewnienie przez IT dodatkowej wartości, która wspiera cele organizacji i jej procesy.
Aktualnie dostępna jest piąta wersja standardu (COBIT 5), który jest ciągle rozwijany przez IT Governance Institute.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Sprawdzony i międzynarodowo uznany standard

2 Zapewnia wytyczne pomagające szybko wdrożyć profesjonalne zarządzanie IT

3 Jeden z fundamentów audytów IT

4 Interesujący z racji swojej jasnej struktury, ciągłego rozwoju oraz treści obejmującej najważniejsze tematy

Dlaczego z BOC?

Biblioteka modeli referencyjnych COBIT jest dostępna dla systemu ADONIS

Wiele lat doświadczenia naszej firmy gwarantuje udane spełnienie wymagań regulacji IT

Jesteśmy ekspertami w dokumentowaniu i ocenie architektury IT i organizacji

Nasze know-how pozwala Klientom realizować audyty IT mniejszym nakładem pracy

?

COSO oraz COSO II

COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) to organizacja zapewniająca ramy do zarządzania ryzykiem o tej samej nazwie (COSO). Wytyczne COSO zostały rozwinięte w 1997, a następnie znacząco zaktualizowane w 2004 i stanowią uznane podejście do zarządzania ryzykiem.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Identyfikacja ryzyk we wszystkich obszarach biznesowych

2 Aktywne zarządzanie ryzykiem

3 Definiowanie celów, identyfikacja incydentów, zachowań wobec ryzyk oraz metod reakcji na ryzyko, jak również monitoring zostały uwzględnione w cyklu życia zarządzania ryzykiem

Dlaczego z BOC?

BOC Management Office zapewnia zintegrowany system zarządczy pomagający wdrożyć COSO

Nasze podejście do GRC jest międzynarodowo uznaną implementacją zarządzania ryzykami i kontrolami wewnętrznymi.

Wiele udanych projektów wdrażania systemu zarządzania ryzykiem wraz z przypisaniem ról i odpowiedzialności

Więcej informacji

?

EFQM

Model EFQM  jest najbardziej popularnym narzędziem zarządzania jakością w Europie. Wspiera on samoocenę oraz analizę wyników organizacji. Aby sprostać wymaganiom rynku model ten dąży do wdrożenia szczupłej struktury organizacji.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Dzięki zdecentralizowanemu osadzeniu optymalizacji procesów w organizacji znacząco zwiększa się świadomość kwestii jakości

2 Pracownicy oraz właściciele procesów mogą być zaangażowani w usprawnianie procesów na równych prawach

3 Możliwe jest monitorowanie na bieżąco oczekiwań podczas trwania optymalizacji i odpowiednie dopasowanie zarządzania zmianą

Dlaczego z BOC?

20 lat doświadczenia we wdrażaniu zarządzania jakością oraz ciągłego usprawniania procesów biznesowych.

Zintegrowane podejście wspierane przez narzędzie oferuje wszystkim zainteresowanym możliwość zaangażowania się we wdrożenie EFQM

Więcej informacji

?

About FAMOS

FaMoS (FachModellierungsStandard) is a method for business process modelling that is oriented towards municipal processes. It was developed in the context of a cooperation project with the participation of many municipalities, the German Communal Joint Office for Administrative Management, the so-called Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), and other partners and was presented for the first time in summer 2009.

Due to a character set that is adapted to the requirements in the municipal environment and a specific model architecture the method is particularly suitable for the presentation of facts and processes in the field of public administration. The method's goal is to strengthen the intermunicipal collaboration in the development of standardised business processes through an intuitively understandable notation.

dobry powód

What are the benefits?

1 Consideration of municipal characteristics in the business process modelling

2 Municipally widespread modelling standard

3 Exchange of process models with other municipal administrations is possible via the KGSt process library

Why with BOC?

ADONIS fully supports the FaMoS method

Various evaluation possibilities with regard to process costs, cycle times, and processing times

The BOC Group and the KGSt are cooperation partners

Everything under one roof: FaMoS too, seminars and professional consultancy for process analysis and design

?

ISO 9000

Standardy ISO 9000 odnoszą się do różnych aspektów zarządzania jakością oraz zapewniają wytyczne i narzędzia do ciągłego usprawniania jakości produktów i usług

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Uznany standard międzynarodowy poświadczający system zarządzania jakością

2 Celem standardu jest nie tylko dokumentacja procesów, ale również systematyczne wdrażanie podejścia procesowego oraz ciągłej kontroli jakości

3 Globalnie uznawany i wymagany przez wielu partnerów biznesowych certyfikat

Dlaczego z BOC?

20 lat doświadczenia we wdrażaniu zarządzania jakością oraz ciągłego usprawniania procesów biznesowych

Zintegrowane podejście wspierane przez narzędzie oferuje wszystkim zainteresowanym możliwość zaangażowania się w usprawnianie procesów organizacji

Zintegrowany system zarządzania obecny w naszych narzędziach był wiele razy audytowany i certyfikowany u naszych Klientów

?

ISO 20000

ISO/IEC 20000 oferuje zintegrowane podejście do zarządzania IT. Standard ten pomaga organizacjom realizować ustalone wymagania wobec procesów, co przekłada się na ciągłe usprawnianie jakości usług IT.

Dzięki temu ISO 20000 dopełnia ITIL (IT Infrastructure Library) zapewniając certyfikowalny standard.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Sprawdzony i globalnie dostępny standard

2 Poprawa orientacji na klienta 

3 Wspólna terminologia ułatwia standaryzację

4 Wyższa niezawodność oferowanych usług

5 Optymalizacja usług IT

Dlaczego z BOC?

Wszystkie modele referencyjne ITIL dostępne w ADOit

Konsultanci z wieloma latami doświadczenia w zarządzaniu usługami IT

Konsultanci z certyfikatami ITIL

?

ISO 27000

ISO/IEC 27000 jest standardem rozwoju, wdrażania, utrzymywania i ciągłego usprawniania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji  (ISMS). Zawiera szeroki zakres wymagań odnośnie bezpieczeństwa informacji.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Redukcja ryzyk bezpieczeństwa systemów informatycznych

2 Wydajna metoda gwarantująca zgodność z różnorakimi regulacjami odnośnie ochrony danych, poufności oraz ładu organizacyjnego dla IT

3 Przewaga konkurencyjna dzięki możliwości udowodnienia bezpieczeństwa danych potencjalnym Klientom

4 Wyższa niezawodność oferowanych usług IT

5 Optymalizacja usług IT

Dlaczego z BOC?

Sprawdzony mechanizm zarządzania ryzykiem IT w systemie ADOit jest oparty o ISO 27000

Możliwość wykorzystania predefiniowanych katalogów RiskIT lub IT Baseline Protection

?

ITIL

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) jest globalnie uznanym podejściem do zarządzania usługami IT. Zawiera kolekcję dobrych praktyk oraz wytycznych pomagających organizacjom zapewniać usługi IT w zyskowny oraz odpowiedni sposób. Ramy ITIL są podzielone zgodnie z cyklem życia zarządzania usługami IT na pięć publikacji.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Sprawdzone i wykorzystywane globalnie podejście

2 Wspiera zoptymalizowane projektowanie, transformowanie oraz zastosowanie usług IT w organizacji

3 Wspiera ulepszoną orientację na Klienta i usługi

4 Poprawia niezawodność usług IT

5 Używa prostej terminologii zarządzania usługami IT i zapewnia szybki start

Dlaczego z BOC?

Certyfikowani konsultanci

Rozbudowane repozytoria modeli referencyjnych

Definiowanie usług IT i zarządzanie SLA

(Re-)organizacja procesów ITSM i procedur

Szkolenie na stanowisku pracy dla menedżerów procesów lub usług ITIL

?

Kaizen

Kaizen jest filozofią życia i pracy wywodzącą się z Japonii, która została globalnie uznana jako koncepcja ciągłego usprawniania. Podstawowym pomysłem nie jest dokonywanie nagłych usprawnień, ale ciągłe usprawniania produktów i usług organizacji.

Orientacja procesowa jest kluczowym elementem zastosowania reguły Kaizen: nie tylko rezultat jest ważny dla sukcesu organizacji, ale również procesy zapewniające odpowiednie rezultaty muszą być ciągle kontrolowane i optymalizowane.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Zapewnia organizacji elastyczność i zdolność adaptacji

2 Wymaga i wspiera orientację procesową organizacji

3 Nie tylko metoda, ale filozofia organizacyjna

4 Podstawa do długofalowego sukcesu organizacji

Dlaczego z BOC?

Mamy wiele lat doświadczenia w identyfikowaniu potencjału usprawnień w procesach

Nasi Klienci otrzymują nie tylko rezultaty analiz, ale również rekomendacje odnośnie działań, których zastosowanie zapewni ciągłą poprawę ich potencjału organizacyjnego

Nasze analizy dotyczą nie tylko danych liczbowych, ale również uwzględniają kwestie takie jak kultura organizacyjna

Jednym z tematów naszych seminariów są metody usprawniania procesów

?

Lean Management

Lean Management jest oparte o koncepcję szczupłej organizacji unikającej marnotrawstwa. Celem jest koordynacja wszystkich kroków procesu w ramach łańcucha wartości w ten sposób, aby unikać niepotrzebnych działań i kosztów.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Odnosi się nie tylko do procesów organizacji, ale też do wykonawców procesów

2 Zapewnia zestaw metod i narzędzi pozwalających na identyfikację potencjału usprawnień

3 Dzięki zakotwiczeniu w całej organizacji, Lean Management jest zdecentralizowanym ewolucyjnym podejściem do usprawniania procesów biznesowych

Dlaczego z BOC?

20 lat doświadczenia w optymalizacji procesów

Zintegrowane podejście wspierane przez narzędzia Grupy BOC zapewniające wszystkim zainteresowanym możliwość aktywnego udziału w usprawnianiu procesów

?

OCEB

OCEB jest standardem certyfikacji OMG. Certyfikacja ta uwzględnia standardy OMG takie jak: BPMN, BPMM oraz BMM, ale również obejmuje tematy nie będące w gestii OMG takie jak BSC, koncepcja zarządzania procesami, regulacje branżowe takie jak Bazylea II, czy metody takie jak Six Sigma. Certyfikacja posiada pięć etapów - wychodząc od podstawowego ("Fundamental") odpowiedniego dla każdego, kto interesuje się zarządzaniem procesowym i modelowaniem procesów do bardziej zaawansowanych (w podziale na ścieżkę biznesową i techniczną):


OMG-Certified Expert in BPM Fundamental
OMG-Certified Expert in BPM Business Intermediate
OMG-Certified Expert in BPM Business Advanced
OMG-Certified Expert in BPM IT Intermediate
OMG-Certified Expert in BPM IT Advanced

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Międzynarodowo uznawany certyfikat wiedzy z zakresu BPM

2 Standardy OMG gwarantują praktyczność wiedzy

3 Ścieżki certyfikacji pozwalają wybrać indywidualną drogę

Dlaczego z BOC?

Optymalne przygotowania poprzez seminaria i szkolenia BOC niezależne of narzędzia

Oferujemy również specjalne szkolenie przygotowujące do egzaminu OCEB

?

Prince2

Prince2 jest metodą zarządzania projektami opartą o procesy. Może być zastosowane w każdym rodzaju projektu i jest łatwa do dostosowania i skalowalna.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Międzynarodowo uznawana metoda zarządzania projektami

2 Eliminacja problemów z komunikacją w ramach kontroli i wykonywania projektu

3 O wiele łatwiejsze wdrożenie członków zespołu projektowego

Dlaczego z BOC?

Indywidualnie dopasowujemy elementy metody zarządzania projektami do wymogów projektu dla Klienta, aby w najbardziej sprawny sposób zrealizować jego cele

Zadania projektowe są wspierane przez nasze narzędzia

Więcej informacji

?

Risk IT (ISACA)

RiskIT zapewnia całościowy obraz ryzyk wynikających z wykorzystania IT oraz oferuje szczegółowe metody zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.  RiskIT jest osadzony w ramach ram COBIT.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Międzynarodowo uznane podejście do zarządzania ryzykami IT

2 Uznana metodyka wykrywania, oceny i minimalizacji ryzyk w obszarze IT

3 Integracja z COBIT

Dlaczego z BOC?

Sprawdzone w praktyce powiązanie z COBIT

ADOit oferuje predefiniowane katalogi ryzyk powiązanych z elementami IT

?

SAP SolMan

SAP Solution Manager (SolMan) jest standardową platformą do zintegrowanego zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM) zapewniającą scentralizowany dostęp do wszystkich potrzebnych informacji.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Dokumentacja wdrożenia SAP i wykorzystanie szablonów oraz wytycznych

2 Zarządzanie szablonami ułatwiające wdrożenie

3 Zarządzanie kontrolą zmian oraz incydentami

4 Zarządzanie serwisem i aktualizacjami

Dlaczego z BOC?

Tworzenie SAP Blueprint bezpośrednio z systemu ADONIS

Możliwość udokumentowania procesów AS-IS oraz TO-BE i ich analizy w powiązaniu ze wdrożeniem SAP

Planowanie w systemie ADONIS i synchronizacja z projektem SAP Solution Manager

Wykorzystanie SAP Business Process Repository (BPR) w systemie ADONIS

Generowanie przypadków testowych oraz dokumentacji

?

SCOR

Model SCOR (Supply Chain Operations Reference) zapewnia wyjątkowy zbiór procesów biznesowych, wskaźników (KPI), dobrych praktyk i technologii usprawniających komunikację oraz efektywność zarządzania łańcuchem dostaw.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Najlepsze praktyki branżowe

2 Standaryzacja procesów w ramach łańcucha dostaw

3 Spójne technologie

4 Możliwość spójnej koordynacji decyzji odnośnie zaopatrzenia i odpowiedzialności oraz architektury IT

Dlaczego z BOC?

Wszystkie modele ze wszystkich poziomów modeli referencyjnych SCOR mogą być zastosowane w narzędziach Grupy BOC

Modele referencyjne można łatwo dostosować w narzędziu do modelowania

Dzięki dostępności dalszych koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania nacisk kładzie się nie na procesy ale na ciągłą analizę i optymalizację łańcucha dostaw

?

Six Sigma

Six Sigma jest podejściem do usprawnienia procesów oraz metodą zarządzania jakością. Ze statystycznego punktu widzenia Six Sigma dotyczy praktycznie zerowego poziomu błędów produkowanych przez procesy biznesowe. Jest to więc kluczowy wskaźnik wydajności dla procesów biznesowych.

Oprócz statystycznego opisu poziomu błędów, Six Sigma zawiera również wiele technik jakościowych pozwalających na usprawnianie stanu obecnego i osiągnięcie docelowych poziomów jakości. Najbardziej znaną metodą jest cykl DMAIC (Define – Measure – Analyse – Improve – Control) wspierający zarządzanie jakością.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Pozwala podejmować decyzje w oparciu o dane

2 Wymaga i wspiera zarządzanie zmianą w organizacji

3 Poprawia jakość produktów i usług organizacji i przez to zadowolenie Klientów

4 Promuje ciągłe uczenie się

5 Wspiera definiowanie wewnętrznych celów wydajności

Dlaczego z BOC?

Doświadczenie w stosowaniu cyklu DMAIC oraz metod takich jak SIPOC, czy analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis)

Zarządzanie procesami zapewnia właściwą perspektywę dla usprawniania jakości i wydajności

Wskaźniki i wartości liczbowe są dostępne w systemie ADONIS, skąd mogą być wyeksportowane do zewnętrznych narzędzi statystycznych

?

Solvency II

Solvency II jest projektem realizowanym w ramach Unii Europejskiej mającym na celu fundamentalną reformę nadzoru nad sektorem ubezpieczeń, w szczególności jeśli chodzi o wymogi kapitałowe. Ustalenie tych wymagań następuje w oparciu o podejście bazujące na ryzykach.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Reforma regulacji odnośnie sektora ubezpieczeniowego w UE

2 Wspólne wytyczne odnośnie wymogów kapitałowych i zarządzania ryzykiem

3 Standardowy system raportowania

4 Ograniczenie ryzyka niewypłacalności

Dlaczego z BOC?

Zintegrowany cykl zarządzania ryzykiem - od planowania do ciągłej kontroli

Oprogramowanie Grupy BOC zapewnia sprawne wdrożenie przy minimalnych nakładach

Metoda i narzędzia sprawdzone w praktyce przez międzynarodowych Klientów

?

SOX

Sarbanes-Oxley Act (SOX) jest amerykańską ustawą mającą na celu odbudowanie zaufania inwestorów w publikowane dane finansowe. SOX definiuje różne wymagania wobec spółek notowanych na giełdzie w USA.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Zgodność z przepisami

2 Wsparcie dla ładu korporacyjnego

3 Poprawa zgodności oraz wymogów raportowania w celu chronienia inwestorów

Dlaczego z BOC?

Czytelna prezentacja ryzyk i kontroli pomagająca zbudować świadomość w ramach organizacji

Możliwość optymalizacji procesów organizacji w odniesieniu do ryzyk i kontroli wykraczających poza raportowanie i zgodność

Wykorzystanie predefiniowanych katalogów ryzyk

?

TOGAF

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) jest sprawdzonym podejściem do budowy architektury korporacyjnej. TOGAF zapewnia ustrukturyzowane procedury opisujące najważniejsze aspekty planowania, wdrażania i zarządzania architekturą korporacyjną

TOGAF rozwija The Open Group – organizacja zrzeszająca wiele firm, zajmująca się rozwojem standardów informatycznych zapewniających niezależność od konkretnego dostawcy.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Sprawdzony i międzynarodowo uznany standard

2 Zapewnia sformalizowane podejście do projektowania architektury IT

3 Wsparcie dla całego cyklu życia

4 Wykorzystanie znanej terminologii

5 Zapewnia pełny meta-model

Dlaczego z BOC?

ADOit posiada certyfikat zgodności z TOGAF

Certyfikowani konsultanci

Metoda oraz narzędzie mogą być dopasowane do potrzeb Klienta

Więcej informacji

?

UML

UML (Unified Modeling Language) jest uniwersalnym językiem modelowania służącym do opisywania struktury, zachowania oraz architektury aplikacji, jak również procesów i struktur danych.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Standardowy język modelowania szczególnie przydatny przy specyfikacji systemów IT

2 Szczególnie przydatny do modelowania obiektowego oraz danych

3 W praktyce opisywanie przypadków użycia często dokonywane jest w edytorach tekstowych. Graficzna reprezentacja UML jest doskonałym dodatkiem zapewniającym przegląd komponentów systemu oraz najważniejszych interesariuszy

Dlaczego z BOC?

Elementy UML są dostępne w ramach metody modelowania BPMS dostępnej w narzędziach Grupy BOC

Od ponad 20 lat wspieramy projekty specyfikowania i wdrażania systemów IT

?

Val IT

Val IT jest standardem do zarządzania i mierzenia wartości inwestycji IT poprzez zastosowanie wytycznych i dobrych praktyk. Val IT jest osadzony w ramach ram COBIT.

dobry powód

Jakie są korzyści?

1 Kontroling inwestycji

2 Uznana metodyka kontrolowania wartości inwestycji IT

3 Integracja z  COBIT

Dlaczego z BOC?

Sprawdzona w praktyce operacjonalizacja COBIT

Dostępność katalogów wytycznych powiązanych z elementami IT